Wyniki badania ankietowego

 

INFORMACJE OGÓLNE


Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od marca do maja 2012 r. Formularz ankietowy składał się z 6 pytań pogrupowanych tematycznie:

 • pyt. 1–3 dotyczące częstotliwości oraz zakresu wykorzystania informacji przestrzennej w codziennej pracy,
 • pyt. 4 dotyczące narzędzi stosowanych przez ankietowanych do pozyskiwania oraz przetwarzania informacji przestrzennej,
 • pyt. 5 dotyczące ogólnej informacji nt. wykorzystania materiału satelitarnego,
 • pyt. 6 identyfikujące zapotrzebowanie na konkretne serwisy.

W ankiecie wzięli udział pracownicy administracji publicznej (przyszli beneficjenci projektu):

 • resortów i urzędów centralnych (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
 • organów administracji publicznej szczebla wojewódzkiego – urzędów marszałkowskich (w szczególności wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego) oraz urzędów wojewódzkich (wydziały zarządzania kryzysowego),
 • instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki ochrony środowiska, w tym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Z badania ankietowego wyłączono przedstawicieli samorządów lokalnych oraz służb ochrony przyrody, gdyż w trakcie współpracy z nimi podczas licznych działań podejmowanych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa pozyskano rozległą wiedzę nt. ich potrzeb w zakresie działań podejmowanych w projekcie.

 

WYNIKI BADANIA – STATYSTYKA OGÓLNA


Na badanie ankietowe odpowiedziały ostatecznie 203 osoby. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili pracownicy RDOŚ, WIOŚ oraz Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, a także jednostek odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim.


Najwięcej ankiet nadesłano z województwa pomorskiego (11,8% wszystkich ankiet), małopolskiego (8,9%) i kujawsko-pomorskiego (8,4%). Najmniej ankiet (<2%) nadesłano z województw: lubuskiego, podlaskiego i dolnośląskiego.

 

Wykorzystanie informacji przestrzennej


Spośród ankietowanych zdecydowana wiekszość odpowiedziała, że w pracy bardzo często korzysta z informacji przestrzennej (map, baz danych przestrzennych, itp.). Osóby, które w ogóle nie wykorzystują geoinformacji w swojej pracy zawodowej stanowią niewielki odsetek (Ryc. 1).


 
Ryc. 1 Częstotliwość korzystania z informacji przestrzennej przy realizacji zadań zawodowych.


Kluczowymi działaniami, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna są:

 • czynności planistyczne,
 • zarządzanie obszarami chronionymi,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • monitoring środowiska.


Połowa ankietowanych wskazała, iż korzysta z informacji przestrzennej w trakcie przygotowywania raportów lub sprawozdań przekazywanych organom administracji publicznej szczebla centralnego i europejskiego i do tego celu najczęściej wykorzystują materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, a także dane tematyczne.


Narzędzia geoinformacyjne


Wśród narzędzi umożliwiających pozyskiwanie informacji przestrzennej najpopularniejsze są geoportale (177 osób) i bazy danych przestrzennych analizowane w oprogramowaniu GIS (133 osób). Najmniejszą popularnością (4 osoby) cieszą się aplikacje na urządzenia mobilne (tablety, telefony komórkowe).

 

WYNIKI BADANIA – STATYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

 

Szczegółowa analiza wyników wskazała, iż ze zdjęć satelitarnych w pracy korzysta zdecydowana liczba ankietowanych. Drugą ważną grupę stanowią osoby, które wykorzystują zdjęcia lotnicze lub ortofotomapy. (Ryc. 2).


Najczęstszymi przykładami zadań przy realizacji, których wykorzystywane są zdjęcia satelitarne są:

 • analizy zasięgów obszarów chronionych (weryfikacja przebiegu granic),
 • analiza pokrycia terenu,
 • lokalizacja obiektów (zwłaszcza na obszarach szczególnie narażonych na klęski żywiołowe),
 • działania planistyczne.

 

Ryc. 2 Wykorzystanie zdjęć satelitarnych w pracy.

 

Zapotrzebowanie na serwisy


Wyniki badania ankietowego wskazują, iż największe zainteresowanie pracowników administracji wzbudza informacja o pokryciu/użytkowaniu terenu lub też zmianie tych parametrów. Informacje o występowaniu i zasięgu zjawisk przyrodniczych jest mniej oczekiwana.

 
Pokrycie/użytkowanie terenu

 

Informacje o pokryciu/użytkowaniu terenu na obszarach Natura 2000 i w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych (Ryc. 3) są wykorzystywane do: 

 • zarządzania obszarami chronionymi,
 • planowania badań monitoringu środowiska,
 • planowania przestrznnego.

Źródła dotyczące obszarów zalewowych wykorzystywane są głównie w zarządzaniu kryzysowym i planowaniu przestrzennym, natomiast mapy pokrycia terenu w ujęciu ogólnym - przy analizach użytkowania terenu i zachodzących w czasie zmian.

 

 Ryc. 3 Zestawienie obszarów wybieranych w ramach pokrycia/użytkowania terenu.

 

Zmiany pokrycia/użytkowania terenu


W tej grupie opracowań także najpopularniejsze są informacje dotyczące obszarów Natura 2000 (Ryc. 4) wykorzystywane przy:

 • opracowywaniu lub weryfikacji planów zadań ochronnych,
 • ocenie skutków zmian,
 • zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Materiały dotyczące obszarów zalewowych wykorzystywane są m.in. przy monitorowaniu sytuacji hydrologicznej i zarządzaniu kryzysowym. Informacje dotyczące pozostałych opracowań wykorzystywane są głównie przy ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, planowaniu przestrzennym i analizie zmian pokrycia terenu.


 

Ryc. 4 Zestawienie obszarów wybieranych w ramach zmian pokrycia/użytkowania terenu.

 

Informacje dotyczące zjawisk przyrodniczych


Materiały dotyczące tych opracowań są wykorzystywane głównie do analizy strat wynikających z klęsk żywiołowych, a także są podstawą do starań o dotycje lub odszkodowania.

 

Ryc. 5 Zestawienie obszarów wybieranych w ramach informacji dotyczących zjawisk przyrodniczych.

 

PODSUMOWANIE


Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż ankietowani jako potencjalni przyszli użytkownicy serwisów Copernicus (GMES) oczekują informacji dokładnej, na poziomie szczegółowości 1:10 000 oraz 1:25 000, co wymaga wykorzystania zdjęć wysoko- oraz bardzo wysokorozdzielczych.


Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ankietowych udało się zidentyfikować zakres tematyczny najbardziej oczekiwanych przez administrację publiczną produktów informacyjnych. Wskazane przez respondentów zakresy działań w pełni pokrywają się z tematyką serwisów Copernicus (GMES) planowanych do opracowania w projekcie. Podjęto decyzje o wyborze nastepujących serwisów do opracowania w ramach projektu tj.:

 • pokrycie/użytkowanie terenu wraz z uwzględnieniem zachodzących w czasie zmian,
 • wykrywanie zmian w siedliskach nieleśnych na obszarach Natura 2000 (monitorowanie bioróżnorodności),
 • prezentacja zasięgu stref zurbanizowanych (wraz ze zmianami w czasie),   
 • identyfikacja i określanie zmian w oczkach śródpolnych oraz monitorowanie zmian w środowisku naturalnym na obszarach zagrożonych powodziami,
 • parametry i wskaźniki pomocne w prowadzeniu gospodarki przestrzennej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

 

Aktualności

11.01.2017

UNEP/GRID-Warszawa członkiem-założycielem EU Copernicus Academy Network

W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę...
16.11.2016

Po raz 18. świętujemy GISday

Dziś Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej. W tym roku...
29.09.2016

Wielki finał misji Rosetta

W najbliższy piątek, 30 września, swoją misję zakończy europejska sonda...

Sonda

Satelity z misji Sentinel-1 będą pozyskiwały zobrazowania:

radarowe, wspomagające monitorowanie lądów i oceanów oraz zarządzanie kryzysowe - 75%
optyczne, wspomagające monitorowanie lądów - 25%
optyczne, wspomagające badania składu atmosfery - 0%

Kontakt

Lider projektu

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zakład Narodowej Fundacji
Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. (22) 840 66 64
faks 22 851 62 01
www.gridw.pl


Kontakt w sprawie projektu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Realizacja projektu Współpraca Projekt realizowany ze środków
UNEP/GRID-Warszawa       
IGiK                  

ESA