Rodzaje map

Ważnym elementem geodezji i jednym z produktów finalnych wytwarzanym przez geodetów są mapy geodezyjne. Nie każda praca geodezyjna kończy się sporządzeniem i uwierzytelnieniem map. Są różne rodzaje map.

Do czego służą?

Między innymi: mapa do celów projektowych służy projektantowi do wykonania projektu. Zawiera niezbędne informacje o terenie niezbędne do właściwego zlokalizowania projektowanego obiektu. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera projektowane numery działek powstałe w wyniku podziału oraz projektowane linie granice. Jest potrzebna do przeprowadzenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości. Mapa z inwentaryzacji zawiera informacje o przestrzennym usytuowaniu obiektu budowlanego po zakończeniu jego budowy. Niezbędny dokument do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wspólne cechy map

Cechami charakterystycznymi dla map i je łączącymi jest opis pozaramkowy zawierający informacje ogólne o mapie. Powinny się tam znaleźć informacje dotyczące skali w jakiej mapa została sporządzona. Powinien widnieć geodeta uprawniony, który sporządził mapę i wykonawca pracy geodezyjnej. Mało istotne dla treści opisu pozaramkowego stanowią sekcje i arkusze map. Znajduje się w nim lokalizacja obiektu i data wykonania mapy.

Co stanowi treść mapy?

Mapa do celów projektowych powinna bazować na mapie zasadniczej z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W swej treści zawiera nowe zaktualizowane dane pozyskane przez geodetę poprzez pomiary geodezyjne. Przedstawieniu na mapach podlegają obiekty przestrzenne. Budynki, drogi, drzewa, sieci uzbrojenia terenu, latarnie, lasy, zakrzewienia, punkty i linie graniczne oraz opisy tych obiektów. A wszystko powinno być zredagowane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Układy współrzędnych

Mapy geodezyjne stanowiące rezultat przetwarzania pomiarów geodezyjnych mają określony układ współrzędnych. Obowiązującym układem jest układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, natomiast obowiązującym geodetów w Poznaniu jest układ wysokościowy Amsterdam. W przeciwieństwie do wszech-otaczający obowiązujący układ Kronsztadt’86. Oznaczenia miejscowości znajdujących się w nazwach układów, pochodzą od miast u których brzegu pływają mareografy wyznaczające średni poziom morza. W niektórych opracowaniach kartograficznych niezbędne jest wkreślenia zasięgu, wówczas geodeta aktualizuje obszar znajdujący się w zakreślonym obszarze.

Mapa jako dokument

Mapki są uwierzytelniane przez urzędy geodezyjne. Mapy geodezyjne stanowią bardzo ważne dokumenty urzędowe. Niekoniecznie służą tylko i wyłącznie do odszukania drogi do celu czy zlokalizowania się w przestrzeni, ale również do celów projektowych czy wydawania decyzji administracyjnych.